ادبیات مهاجرت

ادبیات مهاجرت

این نوع ادبیات را می توان واکنش اهل قلم دانست درخارج از مرزهای بومی ای که در آن روزگار می گذراند. نویسنده ای که خود خواسته یا به اقتضای جبر زمان به محیطی خارج از سرزمین مألوف پا می گذارد و در آنجا می نویسد.

تاریخچه ی این نوع نگارش نشان می دهد که شروع آن به شکل امروزی عمدتا مربوط می شود به جنگ جهانی دوم به بعد و فرار ادبای یهودی از اروپا.

کتاب های ادبیات مهاجرت
معرفی چند اثر
هزار خورشید تابان
رمان حسینی، داستان از خود گذشتگی های لازم برای حفظ امید و خوشحالی، و قدرت عشق در غلبه بر ترس ها است.
New York Daily News
بودا در اتاق زیرشیروانی
بسیار جالب و جذاب.... رمانی که بسیار جامع و فراگیر می نماید ولی در عین حال، به شکلی جادویی مختصر و مفید است.
San Francisco Chronicle