ادبیات هجو

هجو در ادبیات، شعر یا نثری است که ضد مدح باشد و برای مقاصد شخصی به کار رود. این گونه از نوشتار، لحنی گزنده، صریح و گاه توهین آمیز دارد، اما اگر برای بیان دردهای اجتماعی-سیاسی به کار رود، با زبانی ملایم تر بیان می شود. هجو بر پایهٔ نقدی گزنده و دردانگیز بنا می شود و گاهی به سرحد دشنام یا ریشخند مسخره آمیز و دردآور می رسد. آثار ادبی هجو، تأثیر بسزایی در تغییر شرایط نامطلوب و تلنگر زدن به اجتماع دارند.

کتاب های ادبیات هجو

کتاب دن کیشوت


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب هرتزوگ


سال بلو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1976

کتاب باشگاه مشت زنی


برنده ی جایزه ی اورگان بوک برای بهترین رمان سال 1997

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دن کیشوت
ژرف، قدرتمند و بسیار خنده دار.
Barnes & Noble
معرفی کتاب هرتزوگ
یک شاهکار.
New York Times Book Review