ادبیات اروپا

ادبیات اروپا

ادبیات اروپا، عبارتی کلی است که شامل آثار به وجود آمده در این قاره ی سبز می شود. ادبیات اروپا، زبان های متعددی را در بر می گیرد که هر کدام، اهمیت و تأثیر مختص به خود را دارند. ادبیات کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، روسیه و ... در این دسته جای می گیرند.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب روانکاوی از نگاه فروید (پنج سخنرانی)
آثار فروید، آغازگر قرنی از پژوهش های بزرگ روانکاوانه بود.
Amazon
معرفی کتاب روان کاوی برای همه
این کتاب در زمره ی لذت بخش ترین آثار فروید جای می گیرد.
Barnes & Noble
معرفی کتاب ژنرال ارتش مرده
نثر کاداره، درخشش رئالیم جادویی گابریل گارسیا مارکز را دارد.
Los Angeles Times Book Review