ادبیات الجزایر

ادبیات الجزایر

ادبیات الجزایر در طول تاریخ، تحت تأثیر فرهنگ های متعددی همچون رومیان باستان، عرب ها، فرانسوی ها، اسپانیایی ها و البته مردم بومی این کشور بوده است. امروزه ادبیات الجزایر، دارای نویسندگان بزرگی است که نه تنها فرهنگ این کشور را به جایگاه بالایی رسانده اند، بلکه میراثی ادبی و جهانی را به زبان های فرانسوی و عربی خلق کرده اند.

کتاب های ادبیات الجزایر

مرسو چه کسی را کشت؟


برنده ی جایزه گنکور برای رمان اول سال 2015

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرسو چه کسی را کشت؟
[رمانی]موفق که کتاب بیگانه اثر آلبر کامو را از دیدگاه قربانیان خاموش و بی صدای عرب، بازسازی می کند.
New Yorker