ادبیات مراکش

ادبیات مراکش

ادبیات مراکش، شامل آثاری هنری می شود که به زبان های عربی، بربر، فرانسوی، اسپانیایی و البته زبان محلی مردم بومی این کشور می شود. ادبیات پرمایه ی مراکش را می توان به سه دوره ی زمانی سال های میان 1000 تا 1500 میلادی، سال های میان 1500 تا 1900 و دوره ی مدرن تقسیم کرد.

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر