ادبیات مراکش

ادبیات مراکش

ادبیات مراکش، شامل آثاری هنری می شود که به زبان های عربی، بربر، فرانسوی، اسپانیایی و البته زبان محلی مردم بومی این کشور می شود. ادبیات پرمایه ی مراکش را می توان به سه دوره ی زمانی سال های میان 1000 تا 1500 میلادی، سال های میان 1500 تا 1900 و دوره ی مدرن تقسیم کرد.

کتاب های ادبیات مراکش

مرگ نور


برنده ی جایزه ی ایمپک دوبلین 2004

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرگ نور
داستان، تمرکز و قدرتی به سبک داستایوفسکی را از خود نشان می دهد.
Kirkus Reviews