جایزه ی ادبی ملی برمه

جایزه ی ملی برمه برای ترجمه، جایزه ای ادبی است که همه ساله به نویسنده ای اهدا می شود که اثرش توسط انجمن دولتی از زبانی خارجی، ترجمه شده باشد. این جایزه در سال 1962 بنیان گذاری شد و شامل دو بخش است: ادبیات داستانی و اطلاعات عمومی.

کتاب های جایزه ی ادبی ملی برمه

کتاب روزهای برمه


برنده ی جایزه ی ادبی ملی برمه سال 2012

معرفی چند اثر
معرفی کتاب روزهای برمه
رمانی تحسین برانگیز.
New Statesman