جایزه ی انجمن علمی تخیلی بریتانیا

جایزه ی انجمن علمی تخیلی بریتانیا

جایزه ی انجمن علمی تخیلی بریتانیا، جایزه ای ادبی است که از سال 1970، به صورت سالانه توسط این انجمن به منظور تجلیل از آثار برگزیده در ژانر علمی تخیلی اعطا شده است. برندگان و نامزدهای این جایزه توسط آرای اعضای انجمن مشخص می شوند. این جایزه در ابتدا فقط به رمان ها تعلق می گرفت اما در سال 1980، دسته بندی های دیگری همچون داستان کوتاه نیز به آن اضافه شد.

کتاب های جایزه ی انجمن علمی تخیلی بریتانیا

از لنز تیره


برنده ی جایزه ی انجمن علمی تخیلی بریتانیا سال 1978

معرفی چند اثر
معرفی کتاب از لنز تیره
رمانی که به یک میزان، دلهره آور و مسحورکننده است.
Barnes & Noble