جایزه رمان نویسان عاشقانه بریتانیا

جایزه رمان نویسان عاشقانه بریتانیا

جایزه ی رمان عاشقانه ی سال (romantic novelist association)، جایزه ای ادبی است که در سال 1960، توسط انجمن رمان نویسان عاشقانه بنیان گذاری شده است. از سال 2003 ، به رمان های کوتاه عاشقانه نیز توسط این انجمن، جایزه ای مخصوص اعطا می شود.
این انجمن در سال 1960، به منظور ترویج ادبیات داستانی عاشقانه و تشویق نویسندگی خوب و استاندارد شکل گرفت و اکنون، نمایندگی بیش از 700 نویسنده، ویراستار و سایر حرفه های مربوط به صنعت نشر را بر عهده دارد.

کتاب های جایزه رمان نویسان عاشقانه بریتانیا
کتاب آخرین نامه معشوق

برنده ی جایزه ی انجمن رمان نویسان عاشقانه ی بریتانیا سال 2011

کتاب میوه ی خارجی

برنده ی جایزه ی انجمن رمان نویسان عاشقانه ی بریتانیا سال 2004

معرفی چند اثر
آخرین نامه معشوق
شعرگونه... با احساساتی فروزان.
Publishers Weekly