حسن فشارکی

حسن فشارکی

حسن فشارکی متولد سال 1327 نویسنده و منتقد ادبی می باشد.

کتاب های حسن فشارکی

هم شرقی هم غربی


خرد در سه حوزه


درباره دموکراسی


کیفیت زندگی


برابری و آزادی


شاهنامه از دو منظر


اخلاق و اقتصاد


روشنفکران و دولت در ایران