زهرا رهبانی

زهرا رهبانی

زهرا رهبانی، متولد ١٣٤۰ در تهران است. پیشتر کتاب های «جزیره زیر دریا»، «خاطرات: زندگی من در کنار چه»، «سفر فیل»، «سکوت پری های دریا»، «صد غزل عاشقانه»، «قابیل»، «اسرار دخمه جنی» و «النا» با ترجمه رهبانی منتشر شده است.

کتاب های زهرا رهبانی

آگوست


۴۸,۵۰۰ تومان

مرگ در سامرا


۱۵,۰۰۰ تومان

دوئل


۱۰,۰۰۰ تومان

جزیره زیر دریا


۴۵,۰۰۰ تومان

اسرار دخمه جنی


۱۶,۰۰۰ تومان

چکامه ها


۶,۵۰۰ تومان

سفر فیل


۲۰,۰۰۰ تومان

اینس، روح من


۱۵,۰۰۰ تومان