زهرا رهبانی

زهرا رهبانی

زهرا رهبانی، متولد ١٣٤۰ در تهران است. پیشتر کتاب های «جزیره زیر دریا»، «خاطرات: زندگی من در کنار چه»، «سفر فیل»، «سکوت پری های دریا»، «صد غزل عاشقانه»، «قابیل»، «اسرار دخمه جنی» و «النا» با ترجمه رهبانی منتشر شده است.

کتاب های زهرا رهبانی

ویولتا


آگوست


عاشق و معشوق


جزیره زیر دریا


سفر فیل


مرگ در سامرا


النا


دوئل


شاعران اسپانیایی


آتش بس


آواز خنیاگران کور


اسرار دخمه جنی


زندگی در پرانتز


چکامه ها


صد غزل عاشقانه


اینس روح من