زهرا رهبانی

زهرا رهبانی

زهرا رهبانی، متولد ١٣٤۰ در تهران است. پیشتر کتاب های «جزیره زیر دریا»، «خاطرات: زندگی من در کنار چه»، «سفر فیل»، «سکوت پری های دریا»، «صد غزل عاشقانه»، «قابیل»، «اسرار دخمه جنی» و «النا» با ترجمه رهبانی منتشر شده است.

کتاب های زهرا رهبانی

اسرار دخمه جنی


۱۶,۰۰۰ تومان

سفر فیل


۲۰,۰۰۰ تومان