مهناز بابایی

مهناز بابایی

مهناز بابایی متولد سال 1358 نویسنده و مترجم ایرانی حوزه تاریخ می باشد. وی دارای مدرک دکترای تاریخ ایران باستان است.

کتاب های مهناز بابایی

خداینامگ


ساسانیان و اعراب