حسن شهباز

حسن شهباز

حسن شهباز(متولد 1299 مازندران)، روزنامه نگار و مترجم و نویسنده فارغ التحصیل از کالج آمریکائی اصفهان و دانشکده ادبیات در رشته زبان انگلیسی بود. او به آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپائی مسافرت کرد و معاونت رادیوی صدای آمریکا را در ایران به عهده گرفت. متجاوز از پانزده سال سابقه مطبوعاتی داشت. از آثار وی : افسانه های اپرا، بربادرفته، خاطره یک دوست، راه بی پایان، سرگذشت من

کتاب های حسن شهباز

ربه کا


ربه کا


کجا می روی؟


کجا می روی؟