حسن شهباز

حسن شهباز

حسن شهباز(متولد 1299 مازندران)، روزنامه نگار و مترجم و نویسنده فارغ التحصیل از کالج آمریکائی اصفهان و دانشکده ادبیات در رشته زبان انگلیسی بود. او به آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپائی مسافرت کرد و معاونت رادیوی صدای آمریکا را در ایران به عهده گرفت. متجاوز از پانزده سال سابقه مطبوعاتی داشت. از آثار وی : افسانه های اپرا، بربادرفته، خاطره یک دوست، راه بی پایان، سرگذشت من

کتاب های حسن شهباز

ربه کا


ربه کا


داستان های شکسپیر


کجا می روی؟


کجا می روی؟


منظومه سرزمین بی حاصل


برباد رفته (۲ جلدی)