افسانه مقدم

افسانه مقدم

افسانه مقدم مترجم ایرانی متولد سال 1370 می باشد.

کتاب های افسانه مقدم

پیامی از ماورا


آغازی دوباره


نسخه بهتر خودت


لطفا گربه باشید


قدرت من هستم


همه چیز به نفع تو پیش می رود


لحظه ای که او ترکم کرد


باشگاه جنایی پنج شنبه ها


مردی که دوبار مرد


سرکوب ماورا


چگونه زن باشیم


زبان اشاره کودکان و نوزادان


آن که به من ستاره بخشید