ناهید فروغان

ناهید فروغان

ناهید فروغان در سال ۱۳۲۶ در تهران متولد شد. او در ۱۳۴۴ وارد دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران شد. فروغان پس از آن که در ۱۳۴۸ از دانشگاه فارغ التحصیل شد تا چند سال به کارهای حقوقی پرداخت. او ترجمه را از سال ۱۳۵۶ آغاز کرد و تاکنون نیز این حرفه را ادامه داده و کتاب های تاریخی و ادبی متعددی را ترجمه کرده است، ازجمله: تاریخ جنبش کارگری اروپا، وانهاده، دوستش داشتم، تاریخ امپراتوری هخامنشی، وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی، داریوش در سایه ی اسکندر، کلمات، گرگ مغول و... در کارنامه ی فروغان در عرصه ی ترجمه دریافت جایزه ی کتاب فصل و جایزه ی ترجمه سفارت فرانسه نیز به چشم می خورد.

کتاب های ناهید فروغان

کاش کسی جایی منتظرم باشد


عصر امپراتوری


دوستش داشتم


با هم همین و بس


وانهاده


داریوش در سایه ی اسکندر


گربه


کلمات


ناشناخته ماندگان


عصر امپراتوری