آرتمیس مسعودی

آرتمیس مسعودی

آرتمیس مسعودی متولد 1353 تهران، دانش آموخته زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی.

کتاب های آرتمیس مسعودی

اولین تماس تلفنی از بهشت


الینور آلیفنت کاملا خوب است


ما تمامش می کنیم


پشت سرت را نگاه کن


پروژه شادی


وقتی خاطرات دروغ می گویند


بیشتر بخوانید

یک سال متفاوت با کتاب «پروژه شادی»

آیا می تواند بدون تغییر عوامل بیرونی، تحولی در زندگی به وجود آورد