آرتمیس مسعودی

آرتمیس مسعودی

آرتمیس مسعودی متولد 1353 تهران، دانش آموخته زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی.

کتاب های آرتمیس مسعودی

موهبت


پروژه شادی


ما تمامش می کنیم


جنوب دریاچه سوپریور


وقتی خاطرات دروغ می گویند


اولین تماس تلفنی از بهشت


الینور آلیفنت کاملا خوب است


پشت سرت را نگاه کن


بازی جوانمردانه


بیشتر بخوانید

یک سال متفاوت با کتاب «پروژه شادی»

آیا می تواند بدون تغییر عوامل بیرونی، تحولی در زندگی به وجود آورد