آرتمیس مسعودی

آرتمیس مسعودی

آرتمیس مسعودی متولد 1353 تهران، دانش آموخته زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی.

کتاب های آرتمیس مسعودی

اولین تماس تلفنی از بهشت


ما تمامش می کنیم


پروژه شادی


وقتی خاطرات دروغ می گویند


الینور آلیفنت کاملا خوب است


پشت سرت را نگاه کن


بیشتر بخوانید

یک سال متفاوت با کتاب «پروژه شادی»

آیا می تواند بدون تغییر عوامل بیرونی، تحولی در زندگی به وجود آورد