زیبا گنجی

زیبا گنجی

کتاب های زیبا گنجی

دایه تمام عیار


آینه های بی کران


و آوا در کوه ها پیچید


ادگار آلن پو


بادبادک باز


هزار خورشید تابان


وقتی از عشق حرف می زنیم


مرد بی وطن


خون فروش


دعای دریا


جوجو رو نیگا


چاندرا