کلاوس شواپ

کلاوس شواپ

کلاوس شواپ اقتصاددان، کارآفرین، نیکوکار و استاد دانشگاه اهل آلمان است، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره مجمع جهانی اقتصاد، متولد 1938 است.

کتاب های کلاوس شواپ

کووید-19:باز تنظیم بزرگ