پاول بلنکایرون

پاول بلنکایرون

پل بلنکایرون (Paul Blenkiron) یک روانپزشک مشاور مستقر در بیمارستان بوتهام پارک در یورک، انگلستان است و یکی از اعضای معتبر انجمن روان درمانی های رفتاری و شناختی انگلیس است.

کتاب های پاول بلنکایرون