سعید قدوسی نژاد

سعید قدوسی نژاد

کتاب های سعید قدوسی نژاد

صراحت تمام عیار


قلاب


مصائب من در حباب استارت آپ


سختی کارهای سخت