رابرت گرنت

رابرت گرنت

رابرت گرنت، زاده ی 23 ژانویه ی 1948، استاد دانشگاه و نویسنده ای آمریکایی است. او از مدرسین برجسته ی مدیریت استراتژیک در آمریکا است. گرنت در دانشکده های تجارت در کشورهایی چون انگلیس، کانادا و آمریکا، جزء هیئت علمی بوده و اکنون استاد مدیریت استراتژیک در دانشکده ی تجارت میلان است.

کتاب های رابرت گرنت