منیژه شیخ جوادی

منیژه شیخ جوادی

کتاب های منیژه شیخ جوادی

ده درس برای دنیای پساکرونا


ده درس برای دنیای پساکرونا


بانوی طبقه بالا


سمت روشن خیابان


ادبیات تبلیغ


باج گیری عاطفی


اعتیاد به ذهن میمون


رهبری خط مستقیم


هگارتی از تبلیغات می گوید


بیمار خاموش


همسایه دیوار به دیوار


کاملا خودت باش


استیو جابز


شاهزاده خانوم


ذهن برتر از دارو


1001 راهکار تبلیغاتی


22 قانون تغییرناپذیر برند


مردک کشور من کجاست؟


فکر بزرگ


پیروزی در فروش های پیچیده


اعتماد


کنترل افکار و احساسات


سلطان خیابان مدیسون


بازسازی جایگاه برند


من تا ما


خودخواهی سالم


جهش


مراقبه ی واقعی