دیوید آکر

دیوید آکر

دیوید آکر، زاده ی سال 1938، تئوریسین تجاری، متخصص حوزه ی بازاریابی، مشاور، استاد دانشگاه و نویسنده ای آمریکایی است. آکر استاد دانشکده ی تجارت دانشگاه برکلی کالیفرنیا است و همچنین، نایب رئیس شرکت مشاوره ی تجاری Prophet است.

کتاب های دیوید آکر

داستان هایی برای برندسازی


تحقیقات بازاریابی