ایلان پاپه

ایلان پاپه

ایلان پاپه مورخ و فعال اجتماعی اهل اسرائیل است. او استاد دانشکدهٔ علوم اجتماعی و مطالعات بین الملل در دانشگاه اگزتر بریتانیاست و رئیس مرکز اروپایی مطالعات فلسطین همان دانشگاه و نیز رئیس سابق مرکز مطالعات قومی-سیاسی اگزتر می باشد.پاپه در حیفای اسرائیل متولد شد. او پیش از رفتن به بریتانیا از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۷ استاد ارشد علوم سیاسی در دانشگاه حیفا و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ رئیس موسسهٔ مطالعات فلسطینی و اسرائیلی امیل توما در حیفا بود. او مولف کتاب های پاکسازی قومی فلسطین (۲۰۰۶)، خاورمیانهٔ جدید (۲۰۰۵)، تاریخ فلسطین جدید: یک سرزمین، دو قوم (۲۰۰۳)، و بریتانیا و نزاع عرب–اسرائیلی (۱۹۸۸) است. او از اعضای برجستهٔ جبهه دموکراتیک صلح و مساوات بود و در سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ در فهرست انتخاباتی همین حزب برای انتخابات کنست قرار داشت.ایلان از جمله مورخان جدید اسرائیلی است که پس از انتشار اسناد مربوطه توسط دول بریتانیا و اسرائیل در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ میلادی به بازنویسی تاریخ شکل گیری اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و اخراج یا فرار ۷۰۰٬۰۰۰ فلسطینی در همان سال پرداخته اند. به عقیدهٔ ایلان پاپه، اخراج این افراد اقدامی ارتجالی نبوده بلکه موجب پاکسازی قومی در فلسطین شده است و منطبق بر نقشهٔ دالت بوده که در سال ۱۹۴۷ توسط رهبران آینده اسرائیل مطرح شده بود. او تشکیل اسرائیل را مقصر فقدان صلح در خاورمیانه دانسته، صهیونیسم را خطرناک تر از نزاع طلبی اسلامی پنداشته و خواستار تحریم بین المللی دانشگاهیان اسرائیلی شده است.پاپه طرفدار چارهٔ یک کشوری است که کشوری دوملتی را برای فلسطینیان و اسرائیلیان مجسم می کند.

کتاب های ایلان پاپه

10 غلط مشهور درباره اسرائیل


ایده اسرائیل


پاکسازی قومی فلسطین