حبیب الله عباسی

حبیب الله عباسی

حبیب الله عباسی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و متول سال 1345 می باشد.

کتاب های حبیب الله عباسی

فارسی عمومی: درسنامه دانشگاهی


ساعت بغداد


خیال حلاج


گونه های نثر تفسیری


آستان جانان


سمفونی سرنوشت


شاعری تقلیل ناپذیر


سیری در شعر عربی


سنت و تجدد (یا ثابت یا متحول)


رویکردهای شعر معاصر عرب