منیژه نجم عراقی

منیژه نجم عراقی

کانون، و عضو هیئت داوران جایزه کتاب صدیقه دولت‌آبادی است. او نویسندهٔ کتاب‌های منبع‌شناسی زنان، زن و سینما و مقاله‌هایی در نشریات چاپی و برخط است. همچنین ترجمه‌های مهمی چون کتاب‌های جامعه‌شناسی زنان، جنسیت، رابطه و تفاوت در نگرش روان‌کاوی، دربارهٔ جنبش زنان؛ مناظره‌ای فمینیستی، نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، دردسرهای پسامدرنیسم، سرمایه‌داری، خانواده و زندگی شخصی دارد.
نجم‌عراقی فوق لیسانس الکترونیک از دانشگاه شیراز دارد.

کتاب های منیژه نجم عراقی

زن و سینما


نقد و نظر


جامعه شناسی زنان


تاریخ هنر نو


سه گینی