جولی رید کوچانک

جولی رید کوچانک

جولی رید کوچانک (Julie Reed Kochanek) دکترای خود را در سال 2003 از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. او در حال حاضر استادیار جامعه شناسی در دانشگاه اورگان جنوبی در اشلند، اورگان است.

کتاب های جولی رید کوچانک