لیلا رضیئی

لیلا رضیئی

لیلا رضیئی مترجم ایرانی متولد سال 1363 می باشد.

کتاب های لیلا رضیئی

ترن هوایی ثروت ساز


48 قانون قدرت


بخواهید تا به شما داده شود


قدرت


هنر گفت و گو


قدرت شگفت انگیز احساسات


از خوب به عالی


بهانه تراشی ممنوع


دوازده ستون


مدیریت انگیزه


مدیریت به روش مدیران موفق


زندگی بی نظیری خلق کنید