بنفشه عطرسائی

بنفشه عطرسائی

کتاب های بنفشه عطرسائی

ساخت کسب و کار فوق العاده


استراتژی کسب و کار


فروش موفق


مدیریت


جلسات موثر


موفقیت فردی


مدیریت فروش


مدیریت زمان


بازاریابی


خلاقیت و حل مسئله


کی؟


استخدام و اخراج