دیوید اف لنسی

دیوید اف لنسی

دیوید اف. لنسی، استاد بازنشسته انسان شناسی در دانشگاه ایالتی یوتا است. انتشارات اخیر عبارتند از Child Helpers (2020) و Raising Children (2017).

کتاب های دیوید اف لنسی

انسان شناسی یادگیری در کودکی