محمدجعفر یاحقی

محمدجعفر یاحقی

محمدجعفر یاحقی زادهٔ ۱۳۲۶ در فردوس ، پژوهشگر و نویسندهٔ ایرانی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد، عضو پیوستهٔ شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر قطب علمی فردوسی‌ شناسی و ادبیات خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد است.

کتاب های محمدجعفر یاحقی

دیبای دیداری


دیبای خسروانی


جویبار لحظه ها


رستم نامه نقالان


آن سال ها


جزیره بی آفتاب


خرد بر سر جان


زیر این نخل بلند


از چنین حکایت ها