محمدجعفر یاحقی

محمدجعفر یاحقی

محمدجعفر یاحقی زادهٔ ۱۳۲۶ در فردوس ، پژوهشگر و نویسندهٔ ایرانی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد، عضو پیوستهٔ شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر قطب علمی فردوسی‌ شناسی و ادبیات خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد است.

کتاب های محمدجعفر یاحقی

راهنمای نگارش و ویرایش


آن سال ها


جزیره بی آفتاب


دیبای خسروانی


خرد بر سر جان


زیر این نخل بلند


از چنین حکایت ها