داریوش شایگان

داریوش شایگان

هندشناس و نویسنده و شاعر ایرانی قرن چهاردهم بود؛ که به دو زبان فارسی و فرانسوی آثاری از او باقی است. بیشتر نوشته های شایگان به زبان فرانسوی و در حوزه فلسفه تطبیقی است. نوشته های فرانسوی وی در کتاب های درسی فرانسه چاپ می شود

کتاب های داریوش شایگان

فانوس جادویی زمان


آسیا در برابر غرب


در جست و جوی فضاهای گم شده


جنون هوشیاری


پنج اقلیم حضور


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد