شایان تقی نژاد

شایان تقی نژاد

کتاب های شایان تقی نژاد

فروش؛ تنها راه بقا


گاو بنفش


کارخانه ی محتوا


آینده ی نزدیک


آینده ی ممکن