مهگونه قهرمان

مهگونه قهرمان

مهگونه قهرمان مترجم ایرانی متولد ۱۳۳۹ است.

کتاب های مهگونه قهرمان

سفیر کبیر


۱۲قانون برای زندگی


فراتر از نظم


آنچه از او به جا ماند


حقیقت عریان


آرام آرام از یاد می بریم


یک ذهن زیبا


تنها خواهم رفت


جولیا


کارت پستال های خونین


شب بخیر«هیچ کس»


اراگون