قاسم کیانی مقدم

قاسم کیانی مقدم

کتاب های قاسم کیانی مقدم

هزار مغز


7/5 درس درباره ی مغز


مغز پویا


جهان هستی براساس فیزیک


دگرگونی های بزرگ


حباب یا انقلاب


ماشین های پیش بینی


ماشین ژن


افشاگر


طعمه


سوداگر


بیشتر بخوانید

جان گریشام، نویسنده ای که با پایداری از فرش به عرش رسید

تنها کسی که از شخصیت های خلق شده توسط جان گریشام از ثبات قدم بیشتری برخوردار است، خودِ جان گریشام است.