قاسم کیانی مقدم

قاسم کیانی مقدم

کتاب های قاسم کیانی مقدم

افشاگر


طعمه


سوداگر


بیشتر بخوانید

جان گریشام، نویسنده ای که با پایداری از فرش به عرش رسید

تنها کسی که از شخصیت های خلق شده توسط جان گریشام از ثبات قدم بیشتری برخوردار است، خودِ جان گریشام است.