ترانه

انتشارات ترانه

کتاب های انتشارات ترانه

گفتگوهایی با لئوکو


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

بگذار دنیای بزرگ بچرخد


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

سفر به اعماق آمازون


۲۳,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ تومان

دژخیم عشق


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

بیست هزار فرسنگ زیر دریا


۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰ تومان

مسئله اسپینوزا


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

درمان شوپنهاور


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

پدر پولدار پدر بی پول


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

فقط غیرممکن غیرممکن است!...


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

شماره صفر


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

اسپوتنیک دلبند من


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

دفتر یادداشت کانگورو


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

آواز خوان طاس


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

تشنگی و گرسنگی


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

قاتل بدون مواجب


۹,۵۰۰ | ۷,۶۰۰ تومان

دور دنیا در هشتاد روز


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

سفر به مرکز زمین


۲۳,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ تومان

برقص برقص


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

خانه متحرک


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

مخلوقات فانی


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

چرا از اوانس نپرسیدند


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

قربانیان وظیفه


۶,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ تومان

همه ترس هایم


۹,۵۰۰ | ۷,۶۰۰ تومان

سیمای خویشتن


۱,۸۰۰ | ۱,۴۴۰ تومان