دایره

انتشارات دایره

کتاب های انتشارات دایره

انسان و سمبول هایش


زندگی عشق و دیگر هیچ


ظهور هانیبال


اژدهای سرخ


هانیبال


انسان و اسطوره هایش


زندگی با عشق چه زیباست


زن،مرد،ارتباط


یک دقیقه برای خودم


مدیر یک دقیقه ای


سکوت بره ها


گفتگو با خدا (جلد دوم)


ایمان داشته باشیم


اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت


همه را دوست دارم و آنان نیز


گفتگو با خدا (جلد اول)


دره ی شادی


دیدم پسرم با شیطان می رقصد


گفتگو با خدا (جلد سوم)