داستان مرتبط با موسیقی

داستان های مرتبط با موسیقی به آثاری گفته می شود که موسیقی به گونه ای در آن دخیل باشد. این آثار، تمرکز اصلی داستان را بر تاریخچه ی موسیقی، سبک های موسیقی، یک موسیقی دان و یا خواننده ی خاص قرار می دهند.

کتاب های داستان مرتبط با موسیقی

کتاب آهنگ عشق


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جوخه زمان
با طنزی سیاه و فوق العاده... اگان، دارای چشم [و دید]یک طنزپرداز و قلب یک نویسنده ی رمان های عاشقانه است.
New York Times Book Review