داستان مرتبط با موسیقی

داستان مرتبط با موسیقی

داستان های مرتبط با موسیقی به آثاری گفته می شود که موسیقی به گونه ای در آن دخیل باشد. این آثار، تمرکز اصلی داستان را بر تاریخچه ی موسیقی، سبک های موسیقی، یک موسیقی دان و یا خواننده ی خاص قرار می دهند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان مرتبط با موسیقی

جوخه زمان


برنده جایزه ی پولیتزر داستان سال 2011

۱۵,۰۰۰ تومان

آهنگ عشق


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

۱۴,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر