داستان مرتبط با موسیقی

داستان مرتبط با موسیقی

داستان های مرتبط با موسیقی به آثاری گفته می شود که موسیقی به گونه ای در آن دخیل باشد. این آثار، تمرکز اصلی داستان را بر تاریخچه ی موسیقی، سبک های موسیقی، یک موسیقی دان و یا خواننده ی خاص قرار می دهند.

کتاب های داستان مرتبط با موسیقی

آهنگ عشق


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

معرفی چند اثر
معرفی کتاب آهنگ عشق
با نثری زیبا و تأثیرگذار.
Barnes & Noble