ادبیات هلند

ادبیات هلند

ادبیات هلند، اشتراکات زیادی با ادبیات کشورهای همسایه ی خود به خصوص بلژیک دارد. رویدادهای جنگ جهانی اول، حمله ی امپراطوری آلمان به بلژیک و مشکلات اقتصادی و سیاسی هلند، تأثیر بسزایی در شکلگیری ادبیات مدرن هلند داشته اند.

کتاب های ادبیات هلند

ننگ


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ننگ
فوق العاده خواندنی.
New Yorker