نمایشنامه سیاسی

نمایشنامه سیاسی

نمایشنامه ی سیاسی، نوعی از نمایشنامه است که در داستان خود به سیاست و موضوعات مربوط به این حوزه می پردازد و در دل روایت، مسائل سیاسی جاری در زمان های مختلف را نقد و یا تفسیر می کند.

کتاب های نمایشنامه سیاسی

مرگ تصادفی یک آنارشیست


داریو فو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1997

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرگ تصادفی یک آنارشیست
ترکیبی جسورانه از نمایش و سیاست.
Guardian