کتاب مبانی نقد ادبی

A Handbook of Critical Approaches to Literature

مشخصات کتاب مبانی نقد ادبی
مترجم :
شابک : 978-9644480225
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 360
سال انتشار شمسی : 1395
سال انتشار میلادی : 1966
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 18 فروردین

معرفی کتاب مبانی نقد ادبی اثر مجموعه ی نویسندگان

د نیای نقد اد بی نام های بسیاری را د ر چند د هه ی اخیر به همراه خود د اشته است، نام هایی که سنت بلند بالا و قد ر نقد اد بی را د ر غرب د نبال می کرد ند ، این بار علمی تر و گسترد ه تر. کتاب حاضر یک اثر کلاسیک د ر زمینه ی نقد اد بی است که برای سال ها جزو کتاب های د رسی د بیرستان ها، کالج ها و د انشگاه های غرب بود ه است. اخیرا نسخه ی افست شد ه ی ویرایش پنجم این کتاب به زبان انگلیسی د ر بازار کتاب پخش شد ه است به بهای سه هزار تومان. ترجمه ی اخیر از د ومین ویرایش این کتاب است که توسط خانم طاهری چند سال پیش به بازار آمد و همین هم خبر خوبی است برای نقد اد بی نحیف ایران.
کتاب د ارای شش فصل است. د ر پنج فصل، نیمه ی اول فصل به توضیح مطلب می پرد ازد و د ر نیمه ی د وم مطلب د ر چهار اثر اد بی پیاد ه می شود : به معشوق عشوه سازش یک شعر. هملت یک نمایشنامه. گود من براون جوان یک د استان کوتاه. ماجراهای هاکلبری فین یک رمان. و چنین پیش می رود تا فصل ششم که به توضیح چند مد ل نقد جد ید می پرد ازد . د ر نسخه ی انگلیسی افست، ویرایش پنجم چند فصل تغییر کرد ه است، به عنوان مثال نقد فمینیستی که یک نقد زند ه و روز جهان است یک فصل کامل را از آن خود ساخته است.
کتاب به جز این که جزو منابع اصلی د رسی گروه اد بیات انگلیسی د ر د انشگاه ها است، البته نسخه ی انگلیسی، منبع غنی ای برای گسترش علم و د انش اد بی هر خوانند ه ی مشتاقی می تواند باشد کتابی است که می تواند روشنگر باشد .

کتاب مبانی نقد ادبی