کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده

Quantum Physics in Minutes
کد کتاب : 38086
مترجم :
شابک : 978-9641652465
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 422
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 9 بهمن

معرفی کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده اثر جما لاوندر

ﺟﻬﺎن ﻓیﺰیک کﻮاﻧﺘﻮﻣی ﻣکﺎن ﺷﮕﻔﺘی اﺳﺖ؛ در ایﻦ ﺟـﺎ ذرات ریـﺰاﺗﻤـی ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ کﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎیی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ایﻦ ذرات ﻣیﺗﻮاﻧﻨـﺪ از یکﺟﺎ ﻧﺎﭘﺪیﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣکﺎن دیﮕﺮی ﭘﺪیـﺪار ﺷـﻮﻧﺪ، یـﺎ ﻋﻠیـﺮﻏﻢ ایﻦکﻪ در دو ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘیاﻧﺪ، در یک آن ﺑیﻨﺸﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد. ذرات ﺣﻘیﻘی ﻣیﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ذرات ﻣﺠـﺎزی، کـﻪ اﻧـﺮژی را از ﺟﻬـﺎن ﻫﺴﺘی وام ﻣیﮔیﺮﻧﺪ، درآﻣیﺰﻧﺪ، و ایﻦ ﺑﺮﻫﻢکﻨﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﻧیﺮوﻫـﺎیی ﺑﻨیـﺎدی ﺣﺎکﻢاﻧﺪ کﻪ اﺗﻢها و ﻣﻮﻟکﻮلﻫﺎ را کﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣیدارﻧﺪ، و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺧـﻮد ﻣﺎده را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣیآورﻧﺪ. در ﻧﺰد آدمﻫﺎی کﺎر ﻧیﺎزﻣﻮده و ﻧﺎﺷی ایﻦﻫﺎ ﺟـﺎدو ﺗﻠﻘی ﻣیﺷﻮﻧﺪ.

کتاب مکانیک کوانتومی به زبان ساده

جما لاوندر
جما لاوندر (متولد 13 سپتامبر 1986) ستاره شناس، نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی است. وی در حال حاضر به عنوان سردبیر مجله علمی همه چیز درباره فضا، ماهانه متعلق به ناشر انگلیسی Future plc و همچنین سردبیر نمونه کارهای علمی plc Future plc است. وی نویسنده کتابهایی در زمینه فیزیک کوانتوم است.