رضا امیررحیمی

رضا امیررحیمی

کتاب های رضا امیررحیمی

قضیه گودل


ناتمامیت


خویشتن به ذهن می آید


خطای دکارت


سیری در نظریهٔ پیچیدگی


ثروت انقلابی


راز آگاهی


ذهن کامل نو