رضا امیررحیمی

رضا امیررحیمی

کتاب های رضا امیررحیمی

کامپیوتر و مغز


راز آگاهی


سیری در نظریهٔ پیچیدگی


ذهن کامل نو


ثروت انقلابی


قضیه گودل


ناتمامیت


راهنمای کاربران مغز


دربارۀ عشق


خطای دکارت


دنیا مسطح است