سعید زرگریان

سعید زرگریان

کتاب های سعید زرگریان

تغییر


دست روی دست نگذاریم


خلق محتوا خلق مشتری


قدرت محتوا


حضور


مزیت


اقتصاد روایی


بدون فیلتر


هزینه ی نهایی صفر