رضا علیزاده

رضا علیزاده

کتاب های رضا علیزاده

شماره صفر


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

اعترافات رمان نویس جوان


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

بائودولینو


۶۹,۵۰۰ | ۵۵,۶۰۰ تومان

آونگ فوکو


۹۹,۵۰۰ | ۷۹,۶۰۰ تومان

ارباب حلقه ها (جلد دوم)


۸۴,۵۰۰ | ۶۷,۶۰۰ تومان

ارباب حلقه ها (جلد سوم)


۹۹,۵۰۰ | ۷۹,۶۰۰ تومان

قصه های ناتمام


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

سفر به انتهای شب سلین


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

آنک نام گل


۹۹,۵۰۰ | ۷۹,۶۰۰ تومان

سیلماریلیون


۷۹,۵۰۰ | ۶۳,۶۰۰ تومان

پول و شیطان


۲۶,۵۰۰ | ۲۱,۲۰۰ تومان

فرزندان هورین


۵۹,۵۰۰ | ۴۷,۶۰۰ تومان

ارباب حلقه ها (جلد اول)


۸۹,۵۰۰ | ۷۱,۶۰۰ تومان

سفرهایم با خاله جان


۳۹,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۰ تومان

هانری ماتیس


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان