سعید فیروز آبادی

سعید فیروز آبادی

استاد دانشگاه و مترجم متولد ۱۳۴۴ در تهران است.دانش آموخته دکتری: زبان آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی.تهران سال 1379، کارشناسی ارشد: آموزش زبان آلمانی ، . دانشگاه آزاد اسلامی سال 1372، کارشناسی: مترجمی زبان آلمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1369 .

کتاب های سعید فیروز آبادی

زایش تراژدی


فراسوی نیک و بد


این است انسان


اعتراف من


دجال


این است نیچه


من و کامینسکی


رنج های ورتر جوان


انسانی بسیار انسانی


آواره و سایه اش


جوانی زیباست


فارسی زبانی


تاریخ ادبیات معاصر ایران