هاله ناظمی

هاله ناظمی

هاله ناظمی مترجم ایرانی متولد سال 1341 می باشد.

کتاب های هاله ناظمی

یک زندگی دیگر


سرنوشت در دست کلوتیلد


هر واژه یک بذر است


کلکسیون شن


راهروی هتل بزرگ


آدمکش


قشنگ تر از تو


دگردیسی در ضیافت


زمان زود پیر می شود


گوساله دریایی


جنگل در کام آتش


جان جهان