جان ب تامپسون

جان ب تامپسون

جان بروكشاير تامپسون، يك جامعه شناس انگليسي است. وی استاد جامعه شناسی در دانشگاه کمبریج و از اعضای کالج Jesus است. تامپسون اولین مدرک خود را در رشته فلسفه، جامعه شناسی و انسان شناسی اجتماعی در دانشگاه کیل در سال 1975 به دست آورد. دکترای وی از دانشگاه کمبریج بود که در سال 1979 به دست آمد.

کتاب های جان ب تامپسون

رسانه ها و مدرنیته