پیروز ایزدی

پیروز ایزدی

پیروز ایزدی (متولد ۱۳۳۷) مترجم و تحلیل‌گر ایرانی، کارشناس سیاست خارجی و مسائل اروپا و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک است.

کتاب های پیروز ایزدی

پنجاه متفکر کلیدی تاریخ


پنجاه متفکر کلیدی جهانی شدن


فلسفه مدرن فرانسه


پنجاه متفکر بزرگ سیاسی


افیون روشنفکران


شفافیت شیطانی


وانموده ها و وانمود


تاریخ اروپا


نشانه شناسی


نظام اشیا


جامعه مصرفی


مسائل جامعه شناسی