امین اسداللهی

امین اسداللهی

امین اسداللهی مدرس و مدیر تحقیقات بازاریابی است.

کتاب های امین اسداللهی

شگرد شاهین


پرسش


ذوق زدگی


نفوذ ناپذیر


هوش فروش


ساکت شو و گوش کن


پایان بازاریابی


جعبه ابزار تحقیقات بازار


قلاب شده


خط کش بازار


مارکتینگ پلن نویسی


اصول جامع تحقیقات بازاریابی


تحقیقات بازاریابی


طراحی خدمات کسب و کار


برنامه ریزی برند