محمد عباس آبادی

محمد عباس آبادی

کتاب های محمد عباس آبادی

قتلگاه


۴۰,۰۰۰ تومان

تا پای مرگ


۳۳,۰۰۰ تومان

مخمصه


۲۷,۰۰۰ تومان

شش سال


۱۶,۰۰۰ تومان

دوازده نشانه


۳۷,۰۰۰ تومان

غریبه ای در شهر


۳۷,۰۰۰ تومان

61 ساعت


۴۵,۰۰۰ تومان