محمد عباس آبادی

محمد عباس آبادی

کتاب های محمد عباس آبادی

فداکاری مظنون X


۴۴,۰۰۰ | ۳۵,۲۰۰ تومان

لانه زنبور


۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ تومان

قلاب


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

زمرد نحس


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

قتلگاه


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

آخرین مهمان


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

اکو در آتش


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

سوء قصد


۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ تومان

61 ساعت


۴۵,۰۰۰ تومان

دوازده نشانه


۳۷,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ تومان

پسر سرپرست یتیم خانه


۴۴,۰۰۰ | ۳۵,۲۰۰ تومان

تا پای مرگ


۳۳,۰۰۰ تومان

یک شلیک


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

راه سخت


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

بدشانسی و دردسر


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

بل کانتو


۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ تومان

غریبه ای در شهر


۳۷,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ تومان

وسوسه ی انتقام


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

دشمن


۳۴,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰ تومان

مخمصه


۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ تومان

شش سال


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان